Logistika a řízení dopravních procesů

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

magisterské navazující studium, kombinovaná forma studia

Studijní plány (pdf)

Forma studia

Kombinovaná forma studia (dříve nazývaná dálkové studium) je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijních požadavků je tak přeneseno na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, která podle předem stanoveného harmonogramu probíhá vždy v pondělí. Samostudium si student organizuje sám podle svých časových možností a potřeb, k dispozici má studijní materiály doporučené vyučujícími jednotlivých předmětů a případně i další podklady (prezentace, dokumenty, záznamy přednášek, testy apod.) prostřednictvím univerzitního systému Moodle.

Náplň studia

Navazující magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LA) předpokládá dosažení větší hloubky znalostí a větší odbornosti a specializace při zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy, které umožní absolventům určitý znalostní náskok na trhu práce. V logistice se předpokládá především komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně přepravních a informačních systémů a působení dopravních a přemisťovacích procesů na logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního charakteru s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena od aplikací základního výzkumu teorie dopravy do podmínek zejména železniční a silniční dopravy v deterministickém a stochastickém režimu práce.

Absolventi jsou schopni samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se podmínkách a souvislostech v příslušném oboru dopravy, telekomunikacích a logistice, tvořivě řešit komplexní technickoekonomické problémy. Mají technické a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky, mají potřebné široké teoretické znalosti doplněné systémem dovedností. Naleznou uplatnění zejména na manažerských pozicích dopravních, logistických a telekomunikačních firem, řídících pozicích orgánů státní správy a samosprávy, jako projektanti a konzultanti pro poradenské a projekční firmy a odborníci výzkumných a vývojových ústavů. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence s vazbou na jejich praktické využití a vytvořit tak předpoklady pro úspěšnou činnost absolventů v oblasti logistiky a dopravních systémů.

kód oboru 3708T046

Naposledy upraveno 10. ledna 2021