Logistika a řízení dopravních procesů

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma

Studijní plány - společná část (pdf) Studijní plány - prezenční forma (pdf) Studijní plány - kombinovaná forma (pdf)

Bakalářský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) poskytuje studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předkládá teoretický základ pro rozvíjení intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho optimalizace v systémovém pojetí.

Absolventi jsou schopni analyzovat logistické problémy a běžně uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. V bakalářském studijním oboru jsou absolventi připraveni v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe. Mají teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které mohou využít v konkrétní praxi. Naleznou uplatnění ve středním managementu v logistických, telekomunikačních firmách a ve státní sféře. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti teorie a technologie dopravy na širším ekonomickém prostředí, které tvoří logistické systémy.

kód oboru 3708R046

Naposledy upraveno 10. ledna 2021